10/22/2003
حجت الاسلام مجيدانصاري:هدف ما ازلايحه ي اصلاح قانون انتخابات اين است که شرايط معنوي همانند التزام به اسلام را که درحقيقت شرايط غيرکمي وغيرقابل اثبات است به نوعي «کمي» تعريف کنيم تاقابل اثبات باشد.

بامدادک: ورود کساني که کم تر از دوکيلو وسيصد گرم تقوا دارند به مجلس ممنوع!!

رييس سازمان زندان ها: تازماني که قانون جرم سياسي درمجلس تصويب نشود ما جرم سياسي نداريم ودرنتيجه زنداني سياسي هم وجودندارد.

بامدادک:آن قانون هم تا انقلاب مهدي تصويب نمي شود.مهدي بيا مهدي بيا!!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا