10/25/2003
وزيرسابق علوم:قصدنامزدي مجلس راندارم زيرادرمجموعه شرايط فعلي کشور متاسفانه مجلس پاسخ گوي نيازهاي اصلي کشور،انتظارات مردم ودفاع ازحقوق انساني مردم نيست.
بامدادک:اين ها را برو به همپالگي هاي ات بگو اخوي جان!!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا