10/11/2003
ابراهيم يزدي: مقام رهبري درچندين نوبت درسخنان خود کليه ي نهادهاي حکومتي را به تمکين ازقانون وحرکت درچارچوب مقررات قانوني دعوت کرده اند.به عنوان مثال ايشان دراسفند ۷۹ در سخن راني خود دراصفهان ضمن تاکيد براين نکته به صراحت ودرستي اظهارداشتند که حتي خودمن رهبرهم بايد درچارچوب اختيارات معيم ومحدود شده در قانون اساسي حرکت کنم.
بامدادک: مي دونستيم ازمرحله پرت تشريف داريد اما نه اين قدر!!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا