10/13/2003
ابراهيم يزدي: شواهد وعلايم عموما حاکي ازآن است که شرکت مردم درانتخابات آينده به احتمال زيادچندان وسيع وگسترده نخواهد بود.رفتارهاي سياسي اجتماعي مردم ازقوانين خاصي پيروي مي کند.
بامدادک: اي والله داش ابرام انگار گوگوله رو کارانداختي ها.دوزاري شما هم افتاد؟خدايا شکرت!!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا