10/14/2003
چه بختياربودند هنديان!!!:اين روزها انگارسالگرد کشف آمريکا توسط کريستف کلمب است(دوره ي دبيرستان نامش راگذاشته بوديم کريم پوست کلفت!!).نمي دانم چندصدمين سالگرداين کشف بزرگ است.
جناب کريم پوست کلفت پس از کشف سرزمين جديد دريادداشت هاي اش مي نويسد:
آن ها(سرخ پوست ها) براي مان طوطي وکلاف هاي کتان آوردند وخيلي چيزهاي ديگر.ما هم به آن ها مهره هاي شيشه اي داديم.باکمال ميل هرآن چه راداشتندبا ما معامله مي کردند.......خوش اندام وخو ش بنيه بودندوسروروي زيبايي داشتند...سلاحي به همراه نداشتند.اصلانمي دانستندسلاح چيست.شمشيري را نشان شان دادم ازتيغه به دستش گرفتند ودست شان رابريدند......خدمت‌كاران خوبي ازآب درمي آيند...با پنجاه نفر مي توانيم مقهورشان كنيم تاهركاري كه دل مان مي خواهد براي مان انجام دهند."

جناب كلمب درپي يافتن راهي دريايي براي رسيدن به هندوستان بود تا به گمان خودش تجارت آن جاراازچنگ تركان درآورد.هنگامي هم كه به آمريكا رسيد گمان مي كرد به خاك هندوستان پا نهاده است وساكنان آن جا را هندي ناميدكه هنوزهم انگليس زبانان به سرخ پوستان مي گويند هندي.همان گونه كه رك وراست دريادداشت هاي اش نوشته است خودش وجانشينان اش سرخ پوستان را مقهوركردند وچاپيدندتايكي ازرويدادهاي تلخ وغمبارتاريخ شكل بگيرد.راستي راستي بخت با اهالي هندوستان ياربودكه كلمب برسواحل شان پانگذاشت گيرم كه اين بيچاره ها نيز 200 سال طعم تلخ استعمارانگلستان راچشيدند.
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا