10/15/2003
حرف نزن مسئوليت داره!!: برادران ذوب درولايت هم ديشب آمده بودند.وقتي مراسم تمام شد مثل يکان ۱۵ نفره اي به خط شدند وباشعاري درجلوي شان به راه افتادند.روي تابلو هم همان حرف هاي کيهان وايضا سيدخندان نوشته شده بود که نمي دانم کارترو رابين وسادات هم اين جايزه را گرفته اند.خبرنگارزبلي رفت جلو وازيکي شان پرسيد«نظرتان دراين باره چيست که نلسون ماندلا هم اين جايزه راگرفته است؟ »طرف قدري جا خورد اما تا آمد خودش راجمع وجورکند وسخني بگويد.يکي ازبرادران بي سيم به دست جلو آمد وگفت«حرف نزن.با اين ها حرف نزن.اگرمصاحبه کني هرچه ديدي ازچشم خودت ديدي.گفته باشم» طرف هم ديگرجرات نکرد حرفي بزند.درست مانند سربازي که ازسرگروهبان واحد اطاعت کند
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا