10/18/2003
يکي ازنويسندگان ميهن آريايي اسلامي: گرفتاري بزرگ من اين است که قبلا آثارم راخانمم ضبط وربط مي کرد.ماشين نويسي وروي کامپيوتربردن وصفحه بنديو... حالا خانمم راازدست داده ام،تنها هستم،آثارم هم دست نويس است، بايد بگردم کسي راپيدا کنم تا اين ها راحروف چيني کنم.
بامدادک: اميدوارم اون زن بيچاره طلاق گرفته باشد!!اما اين جورکه بوش مياد به رحمت ايزدي پيوسته!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا