10/20/2003
روزي آرام درعراق!!: گزارش‌گر سي ان ان ديشب داشت مي گفت که امروزعراق کمابيش «روز آرامي » را سپري کرد چون «فقط» پانزده حمله عليه سربازان آمريکايي صورت گرفت که «کم‌ترازمعمول» بود.جالب اين جا است که سپس همين گزارش‌گر خبرداد که دوسربازامريکايي (شش سرباز درسه روز گذشته) براثر تيراندازي مخالفان از پاي درآمدند وارتش آمريکا هم سه عراقي راازپاي درآورد.نمرديم وفهميديم آرام يعني چي!!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا