10/25/2003
سالگرد انقلاب اكتبر: اگرقرارباشد هرآن چه راکه درجامعه اي توليد مي شود کميته ي مرکزي حزب ترازنوين بين مردم توزيع کندحتي اگربتوانداين کاررادرست انجام دهد كه نمي تواندبازهم اين مشکل پابرجا است که ابزارتوليد دراختيار توليد کنندگان قرارندارد.ابزارتوليد ازآن توليد کنندگان نيست بلکه حاکم برآن ها است.پيامد اجتناب ناپذيرچنين وضعيتي سرکوب ديگرانديشان توسط کميته ي مرکزي است.قدرت اقتصادي دردست همان کساني است که قدرت سياسي را دردست دارند.هرگونه ي نگرش مخالف سياسي واقتصادي بي رحمانه سرکوب خواهد شد.درواقع نوعي مجمع تشخيص مصلحت يا وزارت ارشاد اقتصادي، سياسي وفرهنگي پديد مي آيدو اين درست همان چيزي است كه پس ازانقلاب اكتبر درروسيه رخ دادكه هيچ ربطي به گردهمايي آزاد ومبتني بر برابري موردنظر ماركس ندارد.اين روزها سالگرد انقلاب اكتبر روسيه است كه درواقع يكي ازبزرگ ترين ضربات را به نگرش ماركسيستي واردآورد.

0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا