10/26/2003
گزارشي ازدوستي سال ديده:جمعه دوم آبان رفتيم خانه ي هنرمندان براي اجلاس انجمن حمايت ازحقوق کودکان.ساعت ۴ تا ۶ غروب.اعضاي انجمن رااگر مي شمردي(روي سينه اشان پلاکي زده بودند) به سختي از شمارانگشتان دودست فراترمي رفت اما هواداران خانم عبادي تالارگردهمايي وراهرو هاي خانه ي هنرمندان راپرکرده بودند.خانمي ،شايد رييس كنوني انجمن،خيرمقدم گفت به حاضران.خانم عبادي پيام انجمن را خواند وآقايي به نام باران!!! همراه با نواختن گيتار سه ترانه ي نو خواند:
(۱) آقايون، خانوما، واکس مي زنم
(۲) دختر گل فروش پشت چراغ قرمز
(۳) اي کاش ضامن آهو شفا مي داد

آقايي هم پيام انجمن حقوق بشر راخواند.کودکي آکاردئون نواز از خانه ي کودک شوش(همان که شب ورود عبادي به فرودگاه هم آمده بود) هنرنمايي کرد.بازهم اي الهه ي ناز وسپس سلطان قلب ها را نواخت.درپايان هم اي ايران اي مرز پرگهر رانواخت که حاضران نيز هم آوازي کردند.
شيرين عبادي ازفرصت استفاده کرد وازمردم خواست که شعار انجمن را سردهند:
« تحصيل ، کار کودکان است»
سپس خانمي نامه اي ازدختر ۱۳ ساله را براي جمع خواند:
«من سواد ندارم اما به نويسنده گفته ام هرچه را مي گويم بنويسد.من شرم دارم ازکارپدرم اما پدرم خجالت نمي کشد وهرروز ۳ مرد غريبه را برايم مي آورد.به من کمک کنيد
سپس خانم ايران باقري که سه روزاست به عضويت انجمن درآمده است سروده اي را تقديم بانوي صلح ايران کرد.دراين شعر وي را شيرزن ومردافکن خطاب کرد.همسرم که ازازدحام زياد جمعيت درآغوش من بود درگوشم گفت :«ظلم افکن نه مردافکن!!»
کودکان خانه ي ناصرخسرو هم باگروه همسراياني متشکل ازکودکان افغاني آمده بودندوگزارشي ازدست آوردهاي شان دادند.
صداي يارا(با شماره تلفن ۸۵۰۱۴۱۴ و۸۵۰۱۴۱۵) که ازدي ماه ۱۳۷۹ آغازبه کارکرده است وهمه روزه ازساعت ۹ تا ۱۷ به کودکان مشاوره ي تلفني مي دهدگزارشي ازعملکرد خود داد.
درفرصتي ديگر شيرين عبادي از کاوه گلستان يادکردوگفت او با عکس هايي که ازرنج ودرد کودکان جنوب تهران گرفت دل بي ترحم ما را به رحم آورد..بعد بلند شد وبراي اوصلوات فرستاد وسپس تقاضاي يک دقيقه سکوت کرد.
ليلي گلستان خواهرکاوه هم از شيرين عبادي تشکرکرد.مهندس توسلي همسر شيرين عبادي هم درميان جمعيت بود.هنگامي که شيرين عبادي خداحافظي مي کرد جمعيت زيادي دورخودروي شان جمع شده بود.همسرش رانندگي مي کرد.
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا