10/27/2003
مزروعي(نماينده ي اصفهان):مشروعيت نظام درگرو شركت يا عدم شركت مردم درانتخابات مجلس است
بامدادك: رجب علي جان اميدتون به اوسا كريم باشه!!اونه كه مشروعيت مي ده مردم سگ كي باشن!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا