11/30/2003
اصلاح يا انقلاب: «اصلاح يا انقلاب» کتابي است نوشته ي رزا لوکزامبورگ که باتوجه به آن که جامعه ي ايران نيز چندي است با همين پرسش روبرو است توجه کتاب خوانان را به خود جلب مي کند.به راستي هم اگر مترجم(اسدالله کشاورزي) چنين بلايي برسر کتاب نياورده بودشايداين کتاب درکانون توجه قرار مي گرفت.تصورش را بکنيد کسي به زبان مبدا ومقصد تسلط نداشته باشد و الفباي مارکسيسم را هم نداند(سراسرترجمه گواهي است براين سه نکته) آن گاه به ترجمه ي اثر يکي از سرشناس ترين مارکسيست هاي صدسال اخير بپردازدخودتان مي توانيد حدس بزنيد چه شاهکاري ازآب درخواهد آمد اين ترجمه!!چنين کساني بايد ازاعتماد به نفس بي پايان وغبطه برانگيزي برخوردار باشند.خوشا به سعادت شان!!!مي خواستم چند نمونه اي ازشاهکارهاي ترجمه ي اين کتاب را براي خنده هم که شده اين جا بگذارم اما حوصله نداشتم ودرنهايت گزيد ه هايي ازآراي لوکزامبورگ دراين کتاب را آورده ام که ازهزارتوي پرهرج ومرج زبان ونوشتارمترجم بيرون کشيده ام اميدوارم به درد دنيا و آخرت تان بخورد!!

* پايه ي سوسياليسم بر سه نتيجه گيري درباره ي تکامل سرمايه داري قرار گرفته است:
۱) اقتصادسرمايه داري دستخوش هرج ومرجي فزاينده است که به نابودي اش مي انجامد
۲) نطفه ي نظم اجتماعي آينده دراجتماعي شدن فزاينده ي فرايند توليد بسته مي شود
۳) عامل کارساز انقلاب آينده سازماندهي وآگاهي رشديافته ي طبقه ي کارگراست

* تمايل دروني توليد سرمايه داري به گسترش بي حدوحصر با ابعادمحدود مالکيت خصوصي تصادم مي کند.

* کارکرد اصلي اتحاديه ها چيزي نيست مگر تجهيز کارگران به ابزاري براي تحقق قانون دستمزد سرمايه داري يا به عبارت ديگر، فروش نيروي کارشان به قيمت جاري بازار.اما اتحاديه ها قادر به نابودي خوداستثمارنيستند، حتي به صورت تدريجي.

* هرتحول فني بامنافع كارگران درتناقص است، پيشرفت فني ارزش نيروي كاررا كاهش مي دهد،روند كار را شديدتر،يكنواخت تر ودشوارتر مي كند وبه اين ترتيب وضع نابسامان كارگران را وخيم تر مي كند.

* گستره ي اتحاديه ها تنها به مبارزه براي افزايش دستمزدها وكاهش ساعات كارمحدود مي شود.اتحاديه ها به هيچ وجه نمي توانند خود فرآيند توليد را تحت تاثير قراردهند.

* نظامي گري از موتور محركه ي توسعه ي سرمايه داري به بيماري سرمايه داري تبديل شده است.

* دمكراسي شكل خاصي از دولت طبقاتي بورژوازي است كه به رسيده شدن وتكامل روابط آشتي ناپذير سرمايه داري كمك مي كند

* روابط توليد درجامعه ي سرمايه داري بيش ازپيش به سوي روابط توليدي جامعه ي سوسياليستي نزديك مي شود.اما روابط سياسي وقضايي آن ديواري بين جامعه ي سرمايه داري وسوسياليستي پديد مي آورد كه پيوسته بالا مي رود.

* ازلحاظ تاريخي ، كاركرد اصلاحات قانوني وروش انقلابي تحت تاثير پديده هايي بسيار عميق تر از ملاحظات مربوط به دشواري ها يا مزاياي اين يا آن روش عمل مي كنند.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا