11/01/2003
نام هاي جانوري!!:پايانامه ي کارشناسي ارشددوستي رامي خواندم که درباره اش نظر بدهم(آره بابا ما کم الکي نيستيم که!!).تازه ازتعجب شنيدن خبر افطاري دادن بوش درکاخ سفيد درآمده بودم(تصورش را بکنيد زولبيا وباميه درکاخ سفيد!!) وگمان مي کردم که تعجب دان !!حقير ته کشيده باشدو تا چندماهي بايد تعجب کردن راتعطيل کنيم اما اين پايان نامه را که خواندم فهميدم که تعجب دان اين حقير چاه ويل است وانتهايي ندارد.موضوع پايان نامه درباره ي اسامي مکان هايي است که ريشه ي جانوري دارند واين که به علت احترام قبايل ايراني ،عرب وترك به جانوران نام بسياري ازمكان ها ريشه ي جانوري دارند.برخي از اين ريشه ها رابدانيد بد نيست هم براي اين دنياي تان خوب است هم براي آخرت تان!!
سيستان = سگستان
خراسان = خروسان، خروس ها
تاجيك = تازيك= سگ شكاري
حاتم = كلاغ سياه
فرعون = نهنگ
كاوه = گاوه
جواد= اسب تندرو
قريش = اره ماهي
عثمان= مار
يونس = كبوتر
كلثوم= فيل
پارس = نوعي پلنگ كوچك
زال = كرگدن دريايي
گنجه = خردم بريده
يعقوب = كبك نر
شاهرخ= كرگدن
سكينه = خر ماده
سيد = بز پير
اصفهان = سگ ها(اسفه= سگ)
خديجه = بچه ي زودتر از موعد به دنيا آمده ي شتر
خزعل = كفتار(اين نام مرا كه ياد نام هيچ آخوندي نمي اندازد!!)
البته اهالي فرنگ هم ازقديم با جانوران ميانه ي خوبي داشته اند.براي مثال برلين يعني خرس آبادوهامبورگ يعني خوك آباد
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا