11/02/2003
رييس مجمع تشخيص نظام:اختلافات سياسي امري طبيعي براي هرکشوري است که داراي دمکراسي وآزادي است.اساسا وجود دمکراسي منجر به اختلاف بين آرا ونظرات مي شود.
بامدادک:اين چه ربطي به ميهن آريايي اسلامي دارد؟!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا