11/03/2003
ماشاالله افغانستان!!!: برپايه ي گزارش دفترمبارزه با موادمخدرسازمان ملل متحد ودولت افغانستان که چندروزپيش منتشر شدافغانستان همچنان پيش‌تازتوليدترياک درجهان است و۷۵ درصدترياک جهان راتوليد مي کند.طبق اين گزارش کشت ترياک درافغانستان به گونه اي سرسام آور رو به افزايش است وبه ميزان پيش ازممنوعيت کشت ترياک توسط طالبان درسال ۲۰۰۱نزديک مي شود.درسال ۲۰۰۰ که افغانستان هنوزتحت حاکميت آدمخواران طالبان بود۳۲۶۷ تن ترياک درافغانستان توليد شد اما پس اعلام ممنوعيت درسال ۲۰۰۱اين رقم به ۱۸۵ تن کاهش يافت. درسال جاري ميلادي وپس ازآزادي افغانستان توسط ارتش آزادي بخش ايالات متحده توليد ترياک باافزايش چشم گيري به ۳۶۰۰ تن رسيد.
علي رغم افت قيمت ناشي ازافزايش توليدتجارت ترياک ۲۳ درصد توليد ناخالص ملي افغانستان را تشکيل مي دهد ومعادل يک ميليارد دلاراست.امسال زمين زير کشت خشخاش درافغانستان ۸ درصد افزايش يافت وهم اکنون در۲۸ استان از۳۲ استان افغانستان ترياک توليد مي شود.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا