11/04/2003
نگرش انتقادي
نگرش انتقادي يعني نگرشي عقلاني، ژرف، پاسخ گو و تخصصي كه هدف ازآن تصميم گيري درباره ي چگونگي كنش است.آن كه نگرش انتقادي داردپرسش هاي مناسبي مطرح مي كند، اطلاعات مربوطه را گردآوري مي كند،اطلاعات را به گونه اي مناسب كنارهم مي چيند،براساس اطلاعات به استدلال منطقي مي پردازدودرنهايت نتيجه گيري درست وسنجيده اي انجام مي دهدكه راهنماي زندگي وكنش خواهد بود.نگرش انتقادي خط قرمزنمي شناسد وبه تعالي نظردارد.كسي كه نگرش انتقادي داردمصرف كننده منفعل داده هاي اجتماع نيست.نگرش انتقادي مادرزادي نيست بايد آموخت اش.بسيار هرگز آن را فرانمي گيرند.ازپدرومادرودوستان هم نمي توان به خوبي رمزورازش را آموخت.بايدازاستادان فراگرفت.نگرش انتقادي نگرش علمي است.جوامع وفرهنگ ها نيز كم ترچنين نگرشي را تحمل مي كنند.اكثرمردم پيروان قدرت اند.نمي پرسند،كنج‌كاو نيستند و بالانشينان را به پرسش نمي گيرند.اكثر مردم نگرش مستقل ندارندوبه ديگران متكي اند.نگرش آرزومندانه و احساساتي در اكثريت قراردارد يعني هرچه را كه با آرزوها،اميدها واحساسات شان هم‌سازباشد درست مي پندارند.اكثرمردم با نگرش انتقادي ميانه اي ندارند.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا