11/05/2003
مستندمستند!!:دادگاهي درايالت متحده بايگاني پرسش وپاسخ هاي ردوبدل شده ميان دادگاه ومتهمان رامنتشرکردکه دوستي برايم فرستاده است .بعضي هاي شان راستي راستي خنده دارند!!!
پ :تاريخ تولد؟
ج:۱۵ ژوييه
پ: چه سالي؟
ج: هرسال!!!
----------------------------
پ:پسرتان چند ساله است؟
ج:سی وهشت يا سي وپنج.درست يادم نيست
پ:چندسال با هم بوده ايد؟
ج: چهل وپنج سال
------------------------------
پ:وقتي که ازشما عکس مي گرفتند حضورداشتيد؟!!
---------------------------
پ:گفتيد سه تا بچه داريد درسته؟
ج:بله
پ:چندتا پسرند؟
ج:هيچ کدام
پ:دخترچي ؟دخترداريد؟!!!
----------------------
پ:چه شکلي بود؟
ج:بلند وريشو
پ:مرد بود يا زن؟
------------------------
پ:هرجوابي که مي دهيد بايدشفاهي باشد.متوجه ايد؟اسم مدرسه اتان چي بود؟
ج:شفاهي!!
-------------------------
پ:آقاي دکتر قبل ازکالبد شکافي نبض هم مي گيريد يا نه؟
ج:نه
پ:فشارخون مي گيريد؟
ج:نه
پ:آيا امکان نداردطرف زنده باشد؟
ج:نه
پ:ازکجااطمينان داريد؟
ج:براي اين که مغزطرف توي شيشه روي ميزم است
پ:اما بالاخره ممکن است طرف زنده باشد.درسته؟
ج:بله ممکن است زنده باشد وجايي به شغل شريف قضاوت مشغول باشد!!!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا