11/08/2003
ما خيلي مجلسيم!!!:اکنون به تمامي کنش هاي عرصه سياست ميهن آريايي اسلامي بايد ازاين دريچه نگريست که مي خواهند هرجوري شده است مردم را به پاي صندوق انتخابات بکشانند.استيضاح اخير وزير مخابرات را هم بايد ازاين منظرنگريست وگرنه مسائلي مثل افتضاح بودن شبکه ي تلفن همراه،شنود تلفني،رشوه گرفتن درمناقصه ها وغيره موضوعات تازه اي نيست و ازهنگام هبوط آدم ابوالبشر وجود داشته است.هدف آن بود که نشان دهند «مجلس زنده وپويا است»( به قول شکوري راد نماينده ي تهران) اما اين مجلس نشان داد که حتي دربرپاسازي خيمه شب بازي هم بي عرضه است.ازاين افتضاح تر نمي شدکه يکي ازامضاکنندگان برگه ي استيضاح درروز موعود بدل به موافق شود وهمچون خواب نما شده ها به ستايش ازکسي بپردازد که خودش تا ديروز از بي عرضگي اش داد سخن مي داد.ماجراي استيضاح وزير مخابرات به خوبي عمق ورشکستگي وبي برنامگي آقايان اصلاح طلبان را نشان داد.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا