11/10/2003
عشق سياست نمي شناسد!!:بسيارشنيده ايم که سياست پدرمادرنمي شناسدبه خصوص درجاهايي که سياست ورزان رجاله ها باشند!!اماازهمه جالب تر اين است که عشق هم سياست نمي شناسد.باورنمي کنيد؟پس لابدخبرازدواج دختر رهبرحزب کمونيست چين بايکي ازبزرگ ترين سرمايه داران اين کشوررانشنيده ايد!!عروس خانم ۳۳ساله تنها دخترپدرش است .البته دو تا خان داداش هم داردکه خدا براي اش حفظ کند.آقا داماد هم مديرعامل سابق شرکت سينا است که درحوزه ي رسانه هاي اينترنتي فعاليت مي کند.رسانه هاي چين کلمه اي هم دراين باره ننوشته اند حق هم دارند بيچاره ها!!فقرپرستي وساده زيستي مائوئيستي کجا و ماه عسل درينگه ي دنيا کجا!!آقا داماد ۴۰ساله که تا ماه آوريل ۶۷ ميليون دلارسهام ناقابل شرکت سابق الذکررادراختيار داشت نام ونام خانوادگي طعنه آميزي هم دارد:دانيل مائو.دوستان اش درشرکت هم لائو مائو(مائوي پير) صدايش مي کنند.به خاطرصميميت!!ايشان ازماه سپتامبر شرکت سينا راترک کرده اند.دست خدا به همراهش!!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا