11/01/2003
باغبان بامزه !!:صبح ازاتوبوس اداره جا ماندم.خداپدرمادرزن جان را بيامرزد اگربيدارم نکرده بودگمانم تالنگه ظهرمي خوابيدم(ديشب خانه مادرزن جان بوديم).تابرسم به اداره ساعت ۱۰ صبح شده بود.توي راهرو يکي ازافراد خدمات داشت به گلداني آب مي داد.اين افراد بخش خدمات اداره ي ما بيشترشان پيماني اند(شرکت هاي پيمان کاري) وجوان.هروقت مي بينم شان ناراحت مي شوم.جوان هاي رشيد وقلچماقي که جارومي کشند يا زباله دان را خالي مي کنند.رسيدن به گل وگياه اداره هم کار اين ها است که اين تازه بهترين کارشان است.خلاصه ديدم که يکي ازهمين جوانان خوش وقامت داردبه گلداني آب مي دهد.پرسيدم«اسم اين گل چيه؟ »
گفت«والله من هم تازه اومدم.نمي دونم!!! »
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا