11/02/2003
راهنماي زخم معده نگرفتن درماه مبارک!!:يکي ازدردسرهاي اصلي درماه مبارک شرکت درجلساتي است که ازساعت ۱۱ صبح تا ۳ بعد ازظهر مي گذارند.فرض را براين گذاشته اند که همه روزه اندوتوجه ندارند که بيچاره هايي مانند من سرساعت ۱۲ بايد جيم بشوند وسوخت گيري کنند.اگرخبرجلسه را درهمان روز برگزاري به آدم بدهندکه واويلا است و بايد سوخت وساخت.يعني ساندويچ را بايد ساعت ۴ بعدازظهربخوري بي بروبرگرد.اما اگرازپيش خبرداده باشند مي شودکاري کرد.بايد صبح زود ازخواب بيدارشوي صبحانه توپي بخوري که تاغروب نگه ات دارد.خودم که درچنين مواردي ازشب قبل به عيال مي گويم برايم مقداري کته بگذارد.مقداري هم باقلي خشک مي گذارم درون آب تا صبح خيس بخورد.بعد هم به اندازه کافي اشبل ازشکم ماهي شور درمي آورم وکنار مي گذارم.صبح که بيدارشوم فقط پيازراکم دارم که آن را هم آماده مي کنم.راستي گردو هم فراموش نشود.اين معجون تاساعت سه چهاربعدازظهر آدم را به خوبي نگه مي دارد.براي غير گيلک ها هم کله پاچه را توصيه مي کنم.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا