11/04/2003
به حق چيزهاي نشنيده!!: انجمني به نام «انجمن جلوگيري ازبدررفتاري با روبات ها!!» درايالات متحده ي امريکا اعلام کرده است که روبات ها نيز انسان اند يا دست کم روزي انسان خواهند شد پس حقوق آن ها رابايدرعايت کرد.البته همه مي دانند که راه درازي مانده است تا سامانه هاي داراي هوش مصنوعي هم‌سنگ انسان هوش مند شوداما اين امريکايي هاي لاکردار از هم اکنون به فکرمباني پاسداري ازحقوق روبات ها افتاده اند.
مرحوم ايزاک آسيموف سه قانون مشهوربراي روبات ها تدوين کرده بود که اکنون خشم هواداران حقوق روبات ها را برانگيخته است:
قانون نخست: روبات هاحق ندارند به انسان ها آسيب برسانند
قانون دوم: روبات بايد ازفرمان انسان پيروي کند مگر آن که با قانون نخست منافات داشته باشد.
قانون سوم:روبات حق دارد از خودش محافظت کند به شرطي که باقانون نخست ودوم منافات نداشته باشد.

هواداران حقوق روبات ها مي گويند اين يعني به بردگي گرفتن روبات هاي بيچاره!!مخالفان مي گويندبرده داري بد است چون ناقض انسانيت است اما چون روبات فاقد انسانيت است پس مشکلي درميان نيست مگر آن که بخواهيم روبات هاي داري خصلت انساني بسازيم که چه کاريه؟!!
ازنگاه هواداران حقوق حيوانات هم مي توان به موضوع نگريست!!هواداران حقوق حيوانات مي گويند بي خيال عقل وزبان!!همين که موجودي بتواند درد ورنج بکشد مي توان براي وي حقوقي قائل شد!!البته روبات ها هم که نمي دانند درد چيست!!مگرآن که بخواهيم روبات دردشناس هم بسازيم !!چه کاريه؟!!!
مرحوم کانت هم معتقد بود که نبايد با جانوران بدرفتاري کرد چون ممکن است سرمشقي براي بدرفتاري با انسان ها شود.اما درمورد ماشين ها وروبات ها اين موضوع هم صدق نمي کند!!!اگر کسي ماشين اش را نشويد مي توان ازکارش براي کتک زدن همسايه سرمشق گرفت؟!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا