11/10/2003
محسن ميردامادي(نماينده ي تهران ): درسال ۵۸ گروه هايي که دل خوشي ازانقلاب نداشتند(عمدتا گروه هاي کمونيستي) با توجه به اين که دردانشگاه ها پايگاه چنداني نداشتند هرروز مي رفتند مدارس را تعطيل مي کردند!!
بامدادک:اخوي جان که فاتح سفارت آمريکا هم هستي اگردانشگاه دست شما بود چرا تعطيل اش کرديد؟!!براي رضاي خدا يا رضاي اسلام ومسلمين؟!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا