11/11/2003
رييس کل دادگستري تهران:دادگستري براي مردم تشکيل شده است.لذابايد به مردم به عنوان ارباب احترام بگذاريم
بامدادک:حالا که کشکي کشکي ارباب شديم نوکرجان دستورمي دهيم کم تر زر مفت بزني!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا