11/12/2003
به داد فرهنگ اسلامي برسيد!!:لابد شنيده ايد که يکي ازبانوان افغاني به نام ويدا صمدزاي به تازگي گستاخي کرده است ودرمسابقه ي ملکه زيبايي شرکت کرده است.درسي سال گذشته انگارنخستين باري است که زني افغاني چنين جسارتي کرده است.ويدا خانم متولدافغانستان است اما۷سالي است که درينگه ي دنيا به سرمي برد.
اين داستان به گوش سردمداران دولت افغانستان رسيده است لابد بادصبااين کاررا کرده است!!وماجرا ازهمين جا جالب مي شود.
يکي ازکله گنده هاي قوه ي قضايي افغانستان گفته است که صمدزاي با اين کار به فرهنگ اسلامي افغانستان خيانت کرده است(خداييش راست مي گه شورت دوتيکه و پستان بند مينياتوري که ديگه چيزي ازفرهنگ اسلامي به جا نمي گذارد!!) وقانون رازيرپاگذاشته است!!اين جناب کله گنده خان که معنوي نام دارد(ترو خدا اسمو ببين!!) اظهاراميدواري کرده است که ويداخانم ازکارش پشيمان شود!!البته ايشان ويداخانم را به پيگرد قانوني تهديد کرده است اما نگفته اند به چه جرمي وبا چه کيفري!!
قوه ي قضاييه ي افغانستان مانند قوه ي قضاييه ي ميهن آريايي اسلامي درسيطره ي کله خشک هاي مذهبي است وپارسال تلويزيون کابلي راممنوع کرده است ودوخبرنگاررابه اتهام توهين به اسلام به مرگ محکوم کرده است.رييس جمهورافغانستان حامد کرزاي هم درست مانند همتاي بي بخارش درميهن آريايي اسلامي درهردومورد لام تا کام حرفي نزده است.
جالب اين است که خانم حبيبه سورابي وزيرامورزنان افغانستان نيزويداصمدزاي را محکوم کرده است وکلي درباره ي آزادي واقعي زنان ونمايندگان واقعي زنان افغانستان داد سخن داده است.بيچاره لابد نگران دفتردستك خودش است!!
قابل توجه ي ذوب شدگان ولايت درميهن آريايي اسلامي:برويد خداراشكركنيد كه شيرين عبادي فقط به برداشتن روسري اكتفا كرد!!تصورش را بكنيد اگربا ميني ژوب مي رفت جلوي دوربين چه ضربه ي هولناكي به فرهنگ اسلامي وارد مي شد.استغفرالله توبه!!
قابل توجه ي ويدا صمدزاي:تو هم ازشيرين عبادي ياد بگير وبگو اسلام با مسابقه ي ملكه ي زيبايي منافاتي ندارد(خداييش درهيچ جاي قرآن مسابقه ي ملكه ي زيبايي محكوم نشده است!!)
شعارروز:خاتمي كرزاي پيوندتان مبارك!!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا