11/17/2003
چامسکي: هسته ي کانوني وبنيادين اديان تسليم بودن وپذيرش باوره است.درهردين سازمان يافته اي ، الوهيت ازطريق واسطه ها صحبت مي كند.واسطه هايي كه علنا ازديگران متمايز شده اند.
بامدادك: كجاي كاري استاد جان درميهن آريايي اسلامي به اوسا كريم مي گن نماينده ي ولي فقيه دراموركائنات!!!
رييس جمهور: تمام مشكلات ونيازها فقط وفقط باعبادت خدا وباپناه بردن به خداوند رفع مي شود وراه ديگري وجود ندارد.
بامدادك: روضه خوان نبودي اون هم كه شدي !!سيدخندان جان اون همه حرف درباره ارطو وپرسطو كشك بود؟
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا