11/19/2003
عزت الله انتظامي:الان مردم لج کرده اند، به سينما هم نمي روند، کتاب هم نمي خوانندوراي هم نمي دهند.
بامدادک: اي والله لجته!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا