11/22/2003
علي رضا علوي تبار:جايي ديدم که شخصي گفته بود فروغ فرخزاد مهم ترين روشن فکر معاصر ما بوده است.من خيلي باشعرايشان آشنا نيستم.هرچندمي دانم که ازشعراي مطرح ومقبول جامعه ي مااست.
بامدادک:خوب کاري کردي!!شعراي اين خانم ازراه به درت مي کرد!!

ناطق نوري: گاهي اوقات خداوند به اين علت که بندگانش را دوست دارد دعاي آن ها راديراستجابت مي کند والبته درازاي اين ديراستجابت کردن به بنده اش ثواب اعطا مي کند
بامدادک:ازکجا مي دوني ناقلا؟نکنه حسابدار اوسا کريم هستي؟!!

رييس جمهور:متاسفانه هرچه نگاه مي کنيم ازچپ وراست،دين دار و بي دين ، وخارج وداخل همه سعي دارندچهره اي ازنظام اسلامي نشان دهند مبني بر اين که اين حکومت باعث لطمه ديدن علم ازدست دادن فرصت ها وآزادي است وراه حل مسئله هم اين است که حکومت ديني کناربرود!!
بامدادک:سيدخندان عزيز چقدرديگه وقت مي خواي؟هزارسال وچهارصدسال خوبه؟
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا