11/27/2003
بنازم به این مرده!!: ازلحاظ به یادداشتن سخنان کسانی که درخانواده امان عمرشان را داده اند به شما(خدا بیامرزه؟خدارفتگان شماراهم بیامرزد!!) این حقیرسراپا تقصیر لنگه ندارم!!باید بیایید ببینیدوقتی که حرف ها ورفتارهای مادربزرگم را که تعریف می کنم چطور عمه ام ازخنده روده بر می شودحتی اگرلباس عزابه تن داشته باشد. فقط کافی است یکی ازتکیه کلام های ازیادرفته اش را به زبان بیاورم مثلا بگویم«خدایا تی سگم!!»(یعنی اوسا کریم سگ درگاه تو هستم!!).
یکی از سخنان پربسامد این مادربزرگ شیرین زبان این بود که می گفت:«مورده چی مورده ای ایسه کی مورده شورم گریه کونه!!»(یعنی مرده چه مرده ای است که مرده شور هم می گرید!!) حالا حکایت شیرزاد نماینده ی اصفهان است که درراستای همان سیاست «شب امتحان درس حاضر کردن »کلی بلبل زبانی کرده است که شاید درامتحان مجلس هفتم ، ناپلئونی هم که شده قبول شود ونظام به ارث رسیده ازامام راحل(این لق لقه زبان اصلاح طلبان منو کشته!!) را به هرضرب وزوری که هست سرپا نگه دارد.این چندروزی که مادرصحنه حضورنداشتیم جناب ایشان چنان صفات قبیحه ای به نظام مقدس حواله کرده اندکه خداوکیلی من یکی فیوزپرانده ام حالا ببین جنازه ی آن سیداولادپیغمبر درمرقد طلایی اش دستخوش چه لرزه ای شده است!!همین چند بدوبیراه وناسزا به نظام را که من سردستی ازلابلای سخنان ایشان دست چین کردم بخوانید اگر فیوزنپراندید که خیلی بی خیال تشریف دارید!!
خشن،سرکوب گر،بریده ازمردم،متکی به قدرت نظامی وابزارسرکوب،برنتابنده ی هرگونه سخن انتقادآمیز،گسترش دهنده روزبه روزخط قرمزها،درفکرتهیه ی سلاح های مرگ باروتهدیدکننده ی بشریت،نادان به منطق گفت وگو با جهان،مرتبط با خشن ترین وقسی ترین گروه های تروریستی،دارای ردپا دربسیاری ازحوادث تروریستی گوشه وکنارجهان،سرکوب مردم با ابزاردین،دروغ گو،ناپایبند به تعهدات جهانی،زندانی کننده ی دانشجویان،روشنفکران وروزنامه نگاران،تعطیل کننده ی روزنامه ها،صادرکننده ی حکم های بی محابای اعدام،ناقض حقوق بشر،مخالف آزادی بیان وغیردمکراتیک!!

خلاصه کم مانده بود که فحش خوارمادر هم نثار نظام بیچاره کند!!جالب این جا است که این نظام مادرمرده فقط ازچند ماه مانده به انتخابات این گونه شده است وشایسته ناسزا!!ای سید اولاد پیغمبرکجایی که ترکمون زدند به نظام مقدس ات!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا