11/11/2003
چه مردم سمجي!!:برپايه ي نظرسنجي تازه اي که درروسيه انجام گرفته است اگرهمين امروز دوباره انقلاب اکتبردرروسيه رخ دهد درصدچشم گيري ازمردم ازآن پشتيباني مي کنند.اگرقراربودانقلاب ۱۹۱۷ روسيه همين امروزرخ دهد۴۲٪ مردم روسيه بازهم فعالانه ازآن حمايت مي کردنديا به نحوي همکاري مي کردند.۲۷٪ صبر مي کردند تا ببينند چه پيش مي آيد.۱۶٪ هم فلنگ را مي بستند وبه خارج مي گريختند و۱۰٪ برعليه انقلاب وارد ميدان مي شدند.اين نظرسنجي توسط بنياد ويزيوم درتاريخ ۲۴ تا ۲۸ اکتبرانجام شده است
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا