11/12/2003
ما عرب نيستيم!!!:گروهي از روشن فکران مصري حزب جديدي به نام «مصر مام ميهن» (مصر الام)درست کرده اند ومي گويند فرهنگ مصر جداي ازفرهنگ اعراب است.يک ازبنيادگذاران اين حزب مي گويد«ما مصري هستيم نه عرب.با اعراب دوست وهمسايه ايم اما عرب نيستيم!!» قراراست حزب جديد رادرپايان ماه رمضان ثبت کنند.روشنفکران اين حزب معتقدند که عربي شدن مصر همانند مستعمره شدن بخش هايي ازافريقا توسط فرانسه است که سبب شدزبان مردم اين بخش ازافريقا زبان فرانسوي شود.ولي هيچ کدام ازاهالي اين کشورها خودرافرانسوي نمي دانند.ازهمين روحزب جديد درپي احياي زبان هاي هيروگليف وقبطي است وخواستارحذف واژه ي عربي ازعنوان رسمي مصر(جمهوري عربي مصر).
انگاراين روشنفکران ناقلاي مصري نيز مانند تمامي همتايان ملي گرا ي خود درکشورهاي اسلامي اين ترفند را سوارکرده اند که به طورمستقيم با اسلام عزيز شاخ به شاخ نشوندوگيرداده اند به عرب هاي بيچاره که نفس خودشان هم زير يوغ اسلام به شماره افتاده است!!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا