11/18/2003
حبيب الله پيمان: آزادي وروشنايي جز با مقاومت وتقوا به دست نمي آيدتقوا سپر ايمني انديشه واحساس است.
بامدادک: حالا اين تقوا کيلوي چنده اخوي؟

ناطق نوري(عضومجمع تشخيص مصلحت):ببينيد کساني که به ملت ما ظلم کردند به خصوص ديوانه اي مثل صدام به چه روزي افتادند اين دراثردعاي پدران ومادران شهداي وجانبازان است
بامدادک: يعني مي خواي بگي خودت ظلم نکردي ناقلا ؟!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا