11/20/2003
به یاد پوینده ومختاری:واژه ،همان که پایه ی جان و روان انسان ها است، همان که درروزگار ما ابزار ی است برای ازراه به درکردن ذهن انسان ها وخمیرمایه ی است برای مغزشویی ها،همان که امثال گوبلز به لجن اش کشید ه اند و نوشتار های تبلیغاتی به پستی اش کشانده اند همچنان فضیلتی دارد رهایی بخش که ازمیان میله های زندان نیز به آزادی بال می گشاید. فرهنگی هنجارشکن می آفریند که به یوغ حکومت ها تن نمی دهد گیرم که هزارهزار به شنود تلفن نویسندگان بنشینند، هزارهزار دست نوشته را دریورش به خانه ی نویسندگان به یغما برند وهزار هزار کتاب را خمیرکنند.ازقفس ها کاری ساخته نیست وزندان بانان نیز خود به خوبی می دانند.به هرکاری دست خواهندزداما نویسندگان نیزترانه خوان واژه ها ی پابلونرودا هستند:"ترانه ی دگرگونی های اکنون وآینده"
(واژه را نمی توان کشت، نادین گوردیمر،متولد20 نوامبر1923)
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا