11/23/2003
به دندان هفت گرگ دريده شدم
وچون سگان نجات
به خوردنم يله گشتند
به خنجربلندچوپان، سربريده شدم

( مجموعه ي حادثه دربامداد، منوچهرآتشي)
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا