11/30/2003
بنازم به اين رو!!!:ديکتاتور پيشين شيلي جناب آگوستو پينوشه مانند تمامي همتايان اش آن چه کم ندارد رو است.صدرحمت به سنگ پاي قزوين!!ايشان که هم اکنون به خاطر نسل کشي ناقابلي که درشيلي انجام داده است درسه کشور اسپانيا،فرانسه وبلژيک تحت پيگرد است با کمال پررويي درگفت وگو با کانال ۲۲ ميامي اعلام کرده است که روحش هم ازخودکامگي بي خبر است.پينوشه ي ۸۸ ساله از سرنگون سازي دولت سوسياليست آلنده و برپاسازي ۱۷ سال ديکتاتوري نظامي درشيلي به هيچ وجه پشيمان نيست وهنوز هم مي گويد مخالفانش بايد ازوي عذرخواهي کنند.اين درحالي است که درپي کودتاي پينوشه درس سال ۱۹۷۳ دست کم ۳۱۹۸ نفردرشيلي اعدام يا ناپديد شدند.
پينوشه دراين گفت وگو درکمال جوانمردي!! پذيرفته است که شايد برخي از زيردستان اش گاهي اشتباهات وافراط هاي کرده باشندکه آن هم مهم نيست زير درنهايت شيلي ازبلاي مارکسيسم نجات يافت.
پينوشه مي گويد به زودي زندگي نامه اش را منتشرخواهد کردوهمگان درخواهند يافت که چه فرشته اي بوده است و«همه ي کارهاي اش از سر عشق به ميهن بوده است »


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا