12/01/2003
حزب كمونيست روسيه وراه دشوارنوسازي:انتخابات مجلس روسيه هفته ي بعد برگزار مي شود وگمان مي رود حزب ولاديمير پوتين بازهم درجايگاه نخست قرار گيرد وجايگاه دوم نيز بازهم به حزب کمونيست روسيه برسدحزبي که دست به نوسازي هايي زده است ودر دوران شوروي يکه تاز عرصه ي سياست بود.حزب کمونيست روسيه درسال هاي نخست دهه ي ۱۹۹۰ ودرپي فروپاشي شوروي به مدتي کوتاه ممنوع اعلام شداما دوباره آغاز به فعاليت کردواکثريت مجلس نمايندگان درسال ۱۹۹۵ را به دست آورد.حزب کمونيست ازآن پس روند نزولي را پيموداما همچنان بزرگ ترين حزب مخالف به شمارمي آيد.حزب کمونيست کنوني نسبت به دوران شوروي تغييرات زيادي کرده است.اکنون هوادار آزادي مطبوعات است،مشوق مذهب سنتي روسيه است واصل مالكيت خصوصي را پذيرفته است.ديگرپول درآوردن جزو گناهان كبيره به شمارنمي آيد.رهبران اش بنزشخصي دارند،جزو مديران ارشد شركت هاي بزرگ نفتي اندوديگر دم ازانقلاب نمي زنند.اكنون بيشتر به احزاب سوسيال دمكرات شباهت يافته اند وخط مشي شان شده است هواداري ازافزايش حقوق ومستمري كارمندان وثابت نگه داشتن تعرفه ي خدمات عمومي.البته نظريه پردازان حزب هنوز به طور كامل ازماركسيسم دل نكنده اندوخواستار ملي كردن مجدد صنايع نفت،گاز،معدن وبرق هستند.
هسته ي اصلي هواداران اصلي حزب كمونيست رابازنشستگاني تشكيل مي دهند كه هنوزحسرت دوران شوروي رادارندومدام نقشه ي جغرافيايي كنوني روسيه را بانقشه ي پيشين مقايسه مي كنند وآه حسرت مي كشند.دهقانان،كارگران فقير،ملي گرايان مخالف غرب،سوسياليست هاي دوآتشه وكارگران كارازدست داده(به ويژه درجاهايي كه كارخانه هاي نظامي تعطيل شده است) نيز ازحزب كمونيست هواداري مي كنند.
ازآن جا كه تنها مسكووچندشهربزرگ ديگراز استقرارسرمايه داري به نوايي رسيده اند ودرجاهاي ديگر همچنان عقب ماندگي بيداد مي كندنظام شوروي همچنان حسرت آفرين است.
هواداران كهنسال پاي شان لب گور است وازهمين رو حزب كمونيست جذب جوانان را دردستوركارخودقرارداده است،جواناني كه خشمگين و كلافه اند.معضل ديرين بي كاري،بالا بودن هزينه ي تحصيلات دانشگاهي ونداشتن مسكن ازجمله معضلاتي است كه جوانان را به ستوه آورده است.وقتي هم كه ازپدران ومادران شان مي شنوند كه دردوران شوروي مسكن ودانشگاه رايگان بوده است داغ شان دوبرابر مي شود.به همين دليل كمسومول(شاخه ي جوانان حزب كمونيست) دشواري چنداني درجذب جوانان ندارد.
اما گنادي ژيوگانوف رهبرحزب چندان جوان پسند نيست واندكي خشك و قديمي مي نمايد.درانتخابات سال 2000 وقتي كه ژيوگانوف درمصاف با پوتين رقابت را باخت مي گويند حتي رييس ستاد انتخاباتي اش هم نفسي به راحتي كشيد وگفت خدايا شكر كه باختيم!!!.همه دوست دارند كه اين جناب بازنشسته شودولي خودش دست بردار نيست وهمين رهبري حزب را دچارتنش كرده است.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا