12/08/2003
ارمغان هاي جنگ: برپايه ي گزارش نشريه ي کريسشن ساينس مانيتور ،‌ارتش آزادي بخش ايالات متحده طي جنگ با عراق دست کم ۷۵ تن اورانيوم تضعيف شده روي اين کشور بيچاره هوار کرده است.سخن گوي فرماندهي ارتش آزادي بخش ايالات متحده هفته ي پيش به خبرنگار اين نشريه گفت كه سربازان آزادي بخش 300000گلوله ي داراي روكش زره شكاف ازجنس اورانيوم ضعيف شده طي جنگ درعراق شليك كرده اند.
درحالي كه وزارت دفاع آمريكا همچنان پافشاري مي كند كه اورانيوم تضعيف شده كمابيش بي ضرر است خبرنگار کريسشن ساينس مانيتور مي نويسد كه سربازان مستقر درعراق ازپاگذاشتن به مناطق آلوده وحشت دارندوعلامت هاي هشداردهنده نيزدرجاهايي نصب كرده اند.يكي ازگروهبان هاي ارتش آزادي بخش كه مي ترسد نامش را به خبرنگار بگويددراين باره مي گويد«وقتي که گلوله هاي آغشته به اورانيوم تضعيف شده شليک مي کنيم ديگر به محل شليک نزديک نمي شويم چون دچار سرطان مي شويم!!».
روي بقاياي سوخته ي برخي کاميون هاي حمل مهمات ارتش آزادي بخش درعراق نيز هشدارهايي به زبان عربي نوشته شده است.سربازهاي امريکايي هم با زدن ماسک به سراغ اين کاميون ها مي روند.البته همه ي اين تانک ها وکاميون هاي سوخته علامت هشدارندارند وبسياري محل بازي کودکان عراقي هستند.مثل لاشه ي تانکي عراقي درحومه ي بغدادکه خبرنگار کريسشن ساينس مانيتور آلودگي قطعه اي به اندازه ي يک پاک کن راروي آن اندازه گيري مي کند:آلودگي ۱۰۰۰برابر ميزان عادي است!!هيچ هشداري روي تانک نصب نشده .تانکي که بازيچه ي کودکان محله است.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا