12/08/2003
صادق طباطبايي(سخن گوي دولت موقت):کار حزب توده اين بود که هم ايجاداختلاف مي کردوهم به اختلافات بسياردامن مي زدويک اخلاق مارکسيستي را درکشورحاکم کرده بودکه خلاف آن اخوت وصفاي حاکم درروزهاي اول درمجموعه ي کشور بين مردم وبين مردم ومسئولان بود.....بافضاي پرخاش واتهام وافتراونيزتحريک جرياناتي درحوزه هاي کارگري وکارخانجات براي ايجادنارضايتي وتحريک ودامن زدن به اعتصابات،همچنين ايجادبحران درنوارهاي مرزي جريانات ديگري نظير چريک هاي فدايي خلق واقدامات گروه هاي مارکسيستي افراطي نظير ماجراهاي خلق ترکمن صحرا،شورش وآشوب ماهي گيران بندرانزلي وبحث خودمختاري خلق هاي خوزستان و سيستان وبلوچستان وحركت هايي ازاين دست درمناطق مختلف،رفته رفته فضايي را به وجود آورد كه دولت مركزي مي بايست براي حفظ حاكميت خود مقتدرانه عمل كند.
بامدادك:درمورد اين ماهي گيران بندرانزلي گل گفتي!!از اون ناقلاهاي روزگارند.يكي اش همين بابا بزرگ خودم!!تركمون زده اند به هرچه اخوت وصفا!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا