12/16/2003
بهزادنبوي: به صورت مطلق نبايد بگوييم كه مخالفان اجازه ي كارندادند خودمان هم عرضه ي انجام بعضي كارها را كم داشتيم!!
بامدادك: همين صداقتون آدمو زجركش مي كنه!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا