12/14/2003
اون يکي جنگه!!:ازقديم نديما گفتن نو که مي آد به بازارکهنه ميشه دل آزار!!حالا حکايت افغاني هاي بيچاره است.ازهنگامي که ارتش آزادي بخش ايالات متحده خودرادرگيرجنگ درعراق کردديگرعمليات آزادي بخش درافغانستان چندان براي رسانه هاي دندان گير نيست!!اين درحالي است که اوضاع درافغانستان هردم وخيم تر مي شود.درآغاز نبردآزادي بخش ارتش آمريکا درافغانستان ودر نه ماه نخست سال ۲۰۰۱ميلادي ۳۷۶۷ شهروند افغاني کشته شدند(فداي سر عمو سام!!) نه بن لادني دستگير شد نه بن لادني کشته شد!!اکنون نه تنها طالبان در کار سازمان يابي دوباره اند نه تنها زنان ودختران افغانستان با همان سرکوب هاي پيش ازحضورارتش آزادي بخش مواجه اند نه تنها توليد ترياک سر به فلک زده است بلکه ارتش آزادي بخش نيز کشتارملت افغان راازسرگرفته است.درروزهاي ۱۴ و۱۵ آذرارتش آزادي بخش ايالات متحده ۱۵ کودک افغان را ازپاي درآورد.نيويورک تايمز در۱۴ آذر نوشت که«براثر حمله ي نيروهاي ويژه ي امريکا شش کودک ودو بزرگ سال زيرآواررفتند وجان سپردند»
سرهنگ برايان هيلفرتي درکابل ودرجمع خبرنگاران گفت«نهايت سعي مان آن است که کسي را نکشيم.ترجيح مي دهيم تروريست ها را دستگير کنيم.اما وقتي غير نظاميان افغاني درست دروسط هزاران سلاح وصدها جعبه ي خمپاره ي مورد استفاده ي تروريست ها به سر مي برند کاري نمي توان کردومسئوليت پيامدهاي عمليات به عهده ي ما نيست»
روز۱۵ آذر هم طي حمله هوايي ارتش آزادي بخش ۷ پسربچه ي ۸ تا ۱۲ ساله ودو دختربچه ي ۹ و۱۰ ساله کشته شدندوبازهم آسيبي به تروريست ها نرسيد.پسربچه ها درحال انجام عمليات جنايتکارانه تيله بازي درجلوي خانه اشان ودختربچه ها نيز درحال عمليات جنايت کارانه ي آب برداشتن از نهرکنار خانه اشان بودند که بمب افکن هاي ارتش آزادي بخش با پرتاب موشک ورگبار مسلسل آن ها را به سزاي اعمال شان رساندند!!


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا