12/15/2003
پايان خودکامه اي ديگر:بيچاره صدام هم سرانجام دم به تله داد!!حيووني با آن ريش وپشم شده بودمخلوطي از مارکس لعنت الله عليه وامام رضوان الله تعالي!!خيلي دلم براش سوخت!!بابا اين بالاخره آدمه ديگه چي ميشه اگه ولش کنيد!!سوار ماشين اش کنيد ببريد توي يکي از کوچه پس کوچه هاي حلبچه ولش کنيد!!

به پدرزن جان که کوچک ترين برادرش را درجنگ ازدست داده است تبريک گفتم لبخند زدتلخ تلخ.گفتم: بعيد نيست مردم مانند بازي ايران واستراليا بريزند توي خيابان.مي گويد: بروبابا دلت خوشه اين قدر بلا سر مردم آمده که بلاهاي صدام توش گمه!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا