12/18/2003
ماشاالله به اين چونه!!!دانشجويي ۱۹ ساله به نام ارول موزاوازي اهل زيمبابوه که درلهستان حقوق مي خواند توانست با انجام طولاني ترين سخن راني نام خودرا درکتاب حدنصاب ها درج کند.اين جناب ۶۰ ساعت و۴۵ دقيقه يعني از ۱۲ تا۱۵ دسامبر درباره ي مردم سالاري چانه فرسايي کرد!!البته مزاوازي هر هشت ساعت به هشت ساعت ۱۵ دقيقه هم استراحت مي کرد وصفايي به شکم گرامي اش مي داد.زحمت يک کيلو موز ومقداري زيادي شکلات راهم طي همين استراحت ها کشيد.حاضرين هم هروقت مي ديدند دارد کله پا مي شود سئوال پيچ اش مي کردند که به خودش بيايد.حدنصاب پيشين هم دردست فردي به نام رائوگوپتا بود که ۶۰ ساعت درهندوستان درباره ي مباني رايانه ها سخن راني کرده بود.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا