12/21/2003
روياي گروهبان آزادي بخش : گروهبان اسپراگ، راننده ي تانك ،خيلي ناراحت است وبه گزارش‌گر روزنامه ي گاردين مي گويد«عراقي ها آس وپاس اند.هيچ چيز ندارند.اين همه راه از بصره تا اين جا آمديم نه رستوراني ديديم نه مركز خريدي.دركشورخودمان حتي درشهركوچك ما هم گرسنه ات كه شدمي تواني بروي رستوران مك دونالد يا رستوران هاردي!!»
جناب گروهبان همان طور كه با تانك گنده اش درنابودسازي كشوري شركت داردكه گهواره ي تمدن است روياي مراكز خريد و مك دونالد را درسر مي پروراند.البته به زودي روياي جناب گروهبان مستجاب مي شود شايد هم تا حالا شده باشد:مك دونالد دربغداد!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا