12/23/2003
آمده ايم عاشق شويم
(به احمدفريدمند)

پذيره شدنٍ دانه اي سرگشته

تا مرواريدي آفريده شود

- به خون دلي -

سينه اي به شکيبايي صدف مي طلبد

جگرٍ هزارتوي سرخ گل مي خواهد

که خدنگ شبنمي به چله نشاند

و تا گلوي تفتيده ي آفتاب

پرتاب کند

هشدار !

نطفه ي نهنگ است عشق نه کرمينه ي وزغي

و لمحه اي تلاطم طغيانش را

دلي به هيبت دريا مي طلبد

هشدار ! روزگار !

آمده ايم عاشق شويم( گندم وگيلاس، منوچهر آتشي )
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا