12/30/2003
ندانم کاري تا چه حد؟!!:اين بلايي که برسر مردم بم آمد بارديگر به روشني وبراي همگان آشکار کرد که حضرات لياقت غازچراندن را هم ندارند چه برسد به حکم راني برکشوري بزرگ !! آدم هرچه مي خواهد چيزي نگويد نمي شود!!به قدري اهمال و بي عرضگي شان توي ذوق مي زندکه آن سرش ناپيدا است .هيچ کدام شان هم معذرتي خشک وخالي هم نثار اين ملت بدبخت نکردند استعفا که جاي خود دارد(نمونه اش جناب وزير مسکن که انگار کک اش هم نگزيده است!!) .تصورش را بکنيد مرکز مخابرات بم با خاک يک‌سان شده است !!اين را ديگر هرکسي مي داند که ساختمان هايي که تجهيزات فني درون شان قرار مي گيرد بايد ازچنان استحکامي برخوردارباشند که حتي دراثر بمب باران هم آخ نگويند!! آن وقت مرکز مخابرات بم با خاک يک‌سان شده است!!وقتي که مهندسان ناظر امضاي شان را بدون حتي حاضر شدن درمحل ساختمان مي فروشند و پيمان کاران همگي پسر خاله هاي حضرات هستند وضع نبايد بهتر ازاين باشد!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا