1/22/2004
لنین از نگاه مردم روسیه: نزدیک به دوسوم مردم روسیه (65%) براین باورند که ولادیمیر لنین ، بنیان گذار اتحادشوروی، نقش مثبتی درتاریخ کشورشان ایفا کرده است. بیست وشش درصد مردم هم می گویند نقش لنین منفی بوده است و9% هم نظری نداشته اند. این ارقام یافته های گروه نظرسنجی رومیردرروسیه است که توسط این گروه پژوهشی مستقل درروز21 ژانویه انتشار یافت وبرپایه ی نظر سنجی از 1500 شهروند بزرگ سال روسیه درآستانه ی هشتادمین سالگرد مرگ لنین(21 ژانویه ی 1924) به دست آمده است.
گروه پژوهشی دیگری به نام "وسیوم- ای" نیزبررسی آماری ژرف تری دراین زمینه انجام داده است که برپایه ی آن 9% مردم روسیه معتقدند جهان بینی لنین "چراغی است روشنگر راه رسیدن به آینده ی بهتر" درسده ی آینده. سی وشش درصد هم گفتند که یاد لنین درتاریخ خواهد مانداما کسی ازاوپیروی نخواهد کرد.26% نظردهندگان هم معتقدند که جانشینان لنین آموزه های وی را تحریف کردند.
24% نظردهندگان معتقدندلنین روسیه را به سوی پیشرفت وعدالت رهبری کرد اما 21% هم گفتند که لنین ازحسن نیت وامید مردم برای پیشبرد اهداف خودش سوء استفاده کرد.
شانزده درصد نظردهندگان بر این باور بودند که لنین روسیه را به راه نادرستی برد وبدبختی ها ورنج های بسیاری به بارآورد.14% هم لنین را ستم گری خواندند که می خواست به زور روسیه را متحول کند.سیزده درصد هم معتقد بودندکه امید لنین به پی افکندن کمونیسم نادرست بوده است.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا