1/07/2004
علي اشرف درويشيان:جلد سيزدهم «فرهنگ افسانه هاي مردم ايران» با اشکالات بيشتري روبروشد....مثلا افسانه اي هست به نام «مشهدي روباه» که مي گويند بايد حذف کنيد گويا با کلمه ي مشهدي مشکل دارند.درافسانه هاي ما روباهي که به زيارت رفته زياد است وداريم افسانه هايي که روباه به زيارت حج مي رودوحيوانات ديگري را هم به دنبال خود مي کشدودربين راه آن ها را مي خورد.اين افسانه ها ازقديم درفرهنگ ما بوده.....مثلا درافسانه ي «قاضي وملاي طمع کار» ما ملا را به ميرزا تبديل کرديم.البته درپانويس هاي کتاب توضيح داد ه ايم.
بامدادک:عجب ناقلايي هستي کاک علي اشرف!!کرد هستي وکلک رشتي مي زني؟!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا