1/07/2004
عمران صلاحي (طنزپرداز):مطلبي نوشته بودم به نام «رساله ي آب سرد»که گفتند به حضرت آدم توهين شده است.نشريه اي به نام «شلمچه » درصفحه ي اول تيتر زده بود «سلمان رشدي دوم درايران».بعد اين آقاي ده نمکي شکايت کرد ومجله ي «دنياي سخن » را به دادگاه کشاندند.رييس دادگاه هم قاضي مرتضوي بودوهيات منصفه هم کساني مانند آقاي عسگراولادي وديگران.اين جلسه هم خيلي خنده دار بود.شاکي مدام مي گفت:«من شرمم مي آيد اين مطلب را بخوانم..خيلي ضد اخلاق است و..» .قاضي هم مي گفت :«به هرحال تو که شاکي هستي بايد مطلبي را که ازآن شکايت کرده اي بخواني تا بدانيم ازچه شکايت کرده اي».شاکي ناچار شد مطلب را بخواند...خبرنگاران وهيات منصفه خنديدند.فکرمي کردم حالا که هيات منصفه هم خنده اش گرفته پس مجله را تبرئه مي کنند.اما مجله را تعطيل کردند.بعدازآن اسم من ممنوع شد.
بامدادک: عمران جان برو خدارا شکر کن نفس کشيدن را برايت ممنوع نکردند!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا