1/11/2004
کدام يک لولوخورخوره يا لولوي سرخرمن؟!!:بچه که بوديم والدين گرامي براي جلو گيري از جيم شدن هاي هنگام خواب قيلوله از لولوخورخوره مي ترساندنمان که هيچ افاقه اي هم نمي کرد همچنان جيم مي شديم چون پرسه زدن درکناردريا بسيار دل چسب تر از خواب قيلوله بود.آن هنگام که کودک تشريف داشتيم از لولوخورخوره هراسي نداشتيم الان که ديگر گل گير مان درست وحسابي سفيد شده است جاي خود دارد(اين مرتيکه بامدادک هم لولوخورخوره را به شامبول اش هم حساب نمي کند!!).حالا چرا صحبت لولوخوره را پيش کشيدم؟!!به خاطر اين اصلاح طلبان عزيز که خودشان لولوي سرخرمن هستند وملت را از لولو خورخوره ي جناح راست مي ترسانند.جنابان لولوسرخرمن مي گويند ملت اگرراي ندهيدلولوخورخوره دست راستي مي آيد سرکار و پوست تان را قلفتي مي کند.جالب اين جا است که به دست راستي ها هم مي گويند نظارت استصوابي(اسم به اين تخمي بودن نوبره والله!!) را اگر سفت سخت بگيريد لولوخورخوره ي ملت قورت تان مي دهد!!از ديد جنابان لولوي سرخرمن هم ملت وهم جناح راست لولوخورخوره اند!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا