1/14/2004
علي اشرف درويشيان:صريحا مي گويم که درانتخابات شرکت نمي کنم.زيرا شرکت درانتخابات بايد سودي براي مردم داشته باشد.وقتي قرارباشد با مخارج زياد عده اي به مجلس برونددرمورد مساله اي که به نفع اين ملت است تصميم بگيرند تمام اين تصميمات منتفي شود اين مجلس ديگر به چه درد مي خورد؟ مي خواهم بگويم که درواقع کسان ديگري براي مردم تصميم مي گيرند نه منتخبان مردم.بنابراين من هم مثل بسياري از مردم زحمت‌کش اين مملکت که خاصيتي از انتخابات نديده اند دراين انتخابات شرکت نمي کنم وپاي صندوق نمي روم.
بامدادک: اي ناقلا منظورت از منتفي کننده چه کسي است؟
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا